BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CUBE-IN solutions s.r.o., se sídlem na Jaromíra Šámala 914/9 725 25 Ostrava, IČ: 28621778, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35155 jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 1) Při nákupu bez registrace

A. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky na e-shopu >www.vino-alkohol.cz< (dále jen „E-shop”), budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

B. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

C. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

D. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

E. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

F. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

G. Osobní údaje Subjektu údajů nejsou sdíleny mimo území EU, tudíž nejsou sdíleny mimo oblast působnosti Nařízení.


 2) Při souhlasu se zasíláním novinek (newsletterů)

A. Označením elektronického souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru uděluje Subjekt údajů Správci souhlas, aby v souladu s Nařízením zpracoval tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

B. Osobní údaje zmíněné v kapitole 2)A. je nutné zpracovat za účelem zasílání novinek, cenových nabídek a informací souvisejících s činností E-shopu, tzv. newsletterů . Tyto údaje budou Správcem zpracovány až po dobu 3 let.

 C. S výše uvedeným zpracováním uděluje Subjekt údajů označením elektronického souhlasu svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu >info@vino-alkohol.cz< nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 D. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Budoucí poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 E. Subjekt údajů tímto elektronickým souhlasem bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje Subjektu údajů zpracovává

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů Subjektu údajů

 • vyžádat si u Správce náhled na tyto údaje a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

F. Osobní údaje Subjektu údajů nejsou sdíleny mimo území EU, tudíž nejsou sdíleny mimo oblast působnosti Nařízení.


3) Při registraci na eshopu

A. Označením elektronického souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem registrace na E-shopu a tímto zařazením do věrnostního programu uděluje Subjekt údajů Správci souhlas, aby v souladu s Nařízením zpracoval tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • datum narození

 • doručovací / fakturační adresa

 • telefonní číslo

 • historie objednávek

 • reklamace

 • počet věrnostních bodů

B. Osobní údaje zmíněné v kapitole 3)A. je nutné zpracovat za účelem zařazení Subjektu údajů do věrnostního programu a vedení jeho profilu na E-shopu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány až do doby odvolání souhlasu 3), a to ze strany Subjektu, či ukončení činnosti E-shopu. Jakákoliv kratší doba by mohla vést ke škodní události na straně Subjektu, jelikož výmaz registrace a osobních údajů Subjektu údajů ze strany Správce by vedl ke ztrátě věrnostních bodů.

 C. S výše uvedeným zpracováním uděluje Subjekt údajů označením elektronického souhlasu svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu >info@vino-alkohol.cz< nebo dopisu na kontaktní údaje Správce, avšak tímto krokem bere Subjekt údajů na vědomí, že dojde ke ztrátě bodů a pozice ve věrnostním programu E-shopu.

 D. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Budoucí poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 E. Subjekt údajů tímto elektronickým souhlasem bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje Subjektu údajů zpracovává

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů Subjektu údajů

 • vyžádat si u Správce náhled na tyto údaje a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

F. Osobní údaje Subjektu údajů nejsou sdíleny mimo území EU, tudíž nejsou sdíleny mimo oblast působnosti Nařízení.